ТОВЧ МЭДЭЭЭвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд ямар нэг тусгай бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй.
Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэхээс ялгаатай нь заавал нотлох баримт шаарддаггүй юм. Шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах загварын дагуу өргөдөлөө бичиж ирүүлэн улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.


ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН  ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН
АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХЭвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь:........ оны ...... сар....... өдөр                                                                                   .................сум        
    1.Өргөдөл гаргагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин суугаа хаяг, регистрийн дугаар, холбоо барих утасны дугаар  ..................................................................................................................................................................
.......................................
            2.Эвлэрэлд уригдсан талын овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин суугаа газар, регистрийн дугаар, утасны дугаар ...........................................................................................................................................................................................................

Маргааны агуулга, үндэслэл:
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

 Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.
Өргөдөлд хавсаргасан баримт: 1...........................................................................................................................................
2. Хураамж төлсөн баримт
............................................................................................................................................
Бүгд........ хуудас баримт хавсаргав.
        


Өргөдөл гаргагч......................................../  


  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2021. Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газар